ADR VOOR BEGINNERS

Hoofdstuk 1.3 van het ADR-verdrag voorziet reeds enige tijd dat alle personen wier functie te maken heeft met het vervoer van gevaarlijke goederen, moeten opgeleid zijn op een wijze die aangepast is aan de eisen die door hun functie en verantwoordelijkheden gesteld worden bij het vervoer van gevaarlijke goederen.  De opleiding moet ook de specifieke bepalingen behandelen die betrekking hebben op de beveiliging van het vervoer van gevaarlijke goederen, zoals opgenomen in hoofdstuk 1.10 van het ADR-verdrag. Deze opleiding voldoet aan deze vereisten uit het ADR-verdrag.
U dient hier vooral te denken aan de dispatcher, het magazijnpersoneel, de administratieve bedienden, de verantwoordelijken voor beveiliging en de chauffeurs die enkel vervoer verrichten onder de gedeeltelijke vrijstelling 1.1.3.6. en daardoor vrijgesteld zijn van het behalen van het opleidingsgetuigschrift ADR.
Een greep uit de onderwerpen die aan bod komen: basisregelgeving, indeling van de gevaarlijke stoffen, de signalisatie en etikettering, de verpakking, de boorddocumenten, de vrijstellingen, de verplichte uitrusting, voertuigvereisten,….

ADR-opleidingen komen in aanmerking voor de KMO-portefeuille. Voor deze opleiding moet u bij uw aanvraag het erkenningsnummer van DGT (= DV.O105618) invullen.

Door het invullen van dit formulier verklaart de onderneming kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden via deze link.

Door het invullen van dit inschrijvingsformulier voor het volgen van een opleiding of infosessie, verklaar ik mij akkoord dat TLV de toestemming heeft de ingevulde persoonsgegevens te verwerken en op te nemen in één of meerdere gegevensbestanden die door TLV en haar partner DGT VZW worden aangehouden met het oog op het beheer van de ADR-cursussen.
Enkel de bevoegde personen binnen TLV en DGT VZW zullen tot deze persoonsgegevens toegang hebben en deze zullen niet worden medegedeeld aan derden, behalve aan de overheid in de door de wetgeving voorziene gevallen.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Voor alle mogelijke vragen betreffende de verwerking van persoonsgegevens kan u zich ten allen tijde richten tot TLV, Land van Rodelaan 20, 9050 Gentbrugge – T: (0)9 210 82 10 – e: info@tlv.be.