TLV en UPTR strijden tegen kaping van uw geld

N.B.F.B.V. Deze afkorting doet allicht geen belletje rinkelen voor vervoerders jonger dan zestig jaar. En toch is het jarenlang de Belgische nationale federatie van alle wegtransporteurs geweest, 'hun' federatie dus. De N.B.F.B.V. was inderdaad een confederatie die de verschillende regionale organisaties overkoepelde, waaronder de UPTR (Luik), de UPTR (Luxemburg), de Unie van Henegouwen, de UB (Brabant), de SAV (Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen, sedert 2010 TLV), SAVA (Antwerpen), VVL (Limburg), UPTRI (internationale vervoerders) ...

Al die jaren hebben alle vervoerders van de N.B.F.B.V. hun CMR-vrachtbrieven afgenomen net zoals, voor de internationale vervoerders, hun TIR-vergunningen. In de jaren 80, als gevolg van interne onenigheid, implodeerde de N.B.F.B.V. en werd de organisatie uiteindelijk in vereffening gesteld. Twintig jaar later bleek dat niet alleen die vereffening nog altijd aan de gang was, maar ook dat de oorlogskas van de N.B.F.B.V. nog altijd onnodig aan het slapen was ...

 

Overeenkomst onvervuld

In 2008 hebben de voorzitters en directeuren van de drie representatieve organisaties, erkend door de Hoge Raad voor de zelfstandigen en de kmo’s, net zoals in het paritair comité 140.03, een overeenkomst ondertekend voor de verdeling van de N.B.F.B.V.-activa met als bedoeling om die te laten terugkeren naar de sector en in te zetten voor de belangenverdediging van alle vervoerders. Die gezamenlijke overeenkomst getekend tussen Febetra, TLV en UPTR werd evenwel nooit uitgevoerd!

 

De verklaring hiervan is eenvoudig:  twee provinciale restanten zijn opgedoken om zich te verzetten tegen de vereffening van de N.B.F.B.V. in het algemeen belang van de transportsector. Ze wilden alleen genieten van dit manna: de VVL Limburg (Febetra) en de Unie van Henegouwen (Febetra). Twee nieuwe organisaties, één voor elke provincie, werden toen trouwens opgericht met net het doel om de enige twee erfgenamen van de N.B.F.B.V. te worden. Dezelfde fysieke personen aan het hoofd van de provinciale satellieten van Febetra die de touwtjes van de ontbinding vasthielden, hebben deze nieuwe organisaties opgericht. Deze nieuwe organisaties zijn trouwens zo goed als onbekend en al zeker niet representatief voor alle transporteurs.

 

Voor alle transporteurs

Afgezien van het feit dat de voorzitter van Febetra door zijn eigen bestuurders zo wordt afgesnauwd, blijft de vaststelling dat het realiseren van de interne toenadering van de lokale structuren van Febetra heeft gefaald. Twee rechterlijke beslissingen later (in eerste aanleg en in hoger beroep) is er niets veranderd ... Alle voorstellen die werden gedaan om de vele honderdduizenden euro's van de N.B.F.B.V. rationeel en billijk te gebruiken, werden met één handveeg van tafel geveegd.

 

Het heeft nochtans niet aan verbeelding ontbroken om een oplossing te vinden die alle Belgische transporteurs ten goede ging komen:
• Laat de N.B.F.B.V. uit zijn as herrijzen als een transversale structuur voor de drie erkende federaties en als een premisse naar een gecoördineerde toenadering.
• Verhoog de opleidingsbudgetten via het Sociaal Fonds Transport & Logistiek ten voordele van alle werkgevers in de sector. Wie is er beter geplaatst dan het SFTL om op een neutrale manier het tekort aan chauffeurs te beheersen en ervoor te zorgen dat werkzoekenden (C, CE en Code 95) worden opgeleid?
• Investeer in massamediacampagnes gericht op verbetering van het imago van de vervoerssector en op het promoten van de roeping om chauffeur te worden voor jongeren.
• Anticipeer op de regionalisering van de toegang tot het beroep en de geplande verdwijning van het ITLB voor de organisatie van vakbekwaamheidscursussen.
• Zet de middelen in voor de oprichting van een studiecentrum (economie/statistieken/mobiliteit), als ondersteuning voor de federaties in hun missie van lobby en vertegenwoordiging.

 

Geen recht van spreken

Geen enkel van de voorstellen die werden ingediend om de vereffening van de N.B.F.B.V. als een goede huisvader te beheren, in het algemeen belang van de sector, heeft ooit de gunst gevonden bij vertegenwoordigers van de twee provinciale structuren, nog steeds leden van de N.B.F.B.V. in vereffening. TLV en UPTR hebben daarom besloten in cassatieberoep te gaan om te proberen te voorkomen dat het geld bestemd voor iedereen uiteindelijk slechts een paar enkelingen ten goede zou komen ...

 

Het volharden van lokale baronieën heeft tot een rampzalig beheer van het dossier N.B.F.B.V. geleid. Dit vormt een verklaring voor de mislukking van de jongste pogingen tot toenadering in de representatieve structuren van transporteurs en logistiekers. Hiermee is ook aangetoond dat inzake de toenadering van de structuren op de werkgeversbank, het diegenen zijn die manifest geen recht van spreken hebben, die er het luidst om roepen.

Gepubliceerd op 13/02/2019

deMarketeer_TLV_website_Banner word lid_111010.jpg
Vind een transporteur of logistieke dienstverlener

TLNplanner_internet_TLV.gif